Общи условия

Всяко лице, което получи достъп до уеб сайта на Модно Ателие Зигрити (zigritti.com), се съгласява със следното:

Използване на уеб сайта zigritti.com

Цялото съдържание на уеб сайта zigritti.com е предмет на авторско право със всички запазени права. Вие можете да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или часто от уеб сайта zigritti.com при условие, че не премахвате бележките за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Зареждането или копирането по друг начин на уеб сайта или части от него, по електронен или друг начин, да изменяте, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цен уеб сайта на zigritti.com без предварително писменно разрешение.

Без предложение

Нищо в уеб сайта zigritti.com не може да се счита за съвет, предложение или препотъка за придобиване или разпореждане с каквато и да е дреха или модел.

Без обвързаност

Тъй като zigritti.com полага разумни усилия да събере информация от източници, за които счита, че са достоверни, zigritti.com не заявява, че информацията или мненията съдържащи се в дайта са точни, достоверни или пълни, Информацията и мненията, съдържащи се в уеб сайта, се предоставят от zigritti.com само за лично ползване и с цел информиране и подлежат на промяна без предисвестие. Нищо в уеб сайта zigritti.com не може да се счита за даване на модни, пректически или други съвети или да се разчита при вземането на решения за избор на дреха, модел или тоалет. Вие трябва да получите съответстващ и конкретен професионален съвет, преди да вземете каквото и да е решение.

Без граници

Информацията и мненията, съдържащи се в уеб сайта zigritti.com, се предоставят без граници от какъвто и да е вид, както точно изрични, така и подразбиращи се.

Ограничения на отговорността

При никакви обстоятелства, включително (без ограничения) и небрежност, zigritti.com не носи отговорност за каквито и да е загуби или вреди, включително (без ограничения) всякакви преки, непреки или последващи вреди, дори ако е изрично уведомена за възможността от възникването на такива вреди, произтичащи от или във връзка с достъпа до, използването, действието, разглеждането или свързването към други уеб сатове чрез уеб сайта на zigritti.com

Свързани уеб сайтове

Когато получите достъп до други страници чрез уеб сайта на zigritti.com, вуе можете да излезете от уеб сайта на zigritti.com. Уеб сайта не е правил преглед на който и да е уеб сайт, свързан с уеб сайта на zigritti.com и не потвърждава или поема никаква отговорност за съдържанието на такъв уеб сайт, както и за продуктите, услугите или други такива, предлагани чрез такъв уеб сайт.

Местни и законови ограничения

Уеб сайтът на zigritti.com не е насочен към никое лице, под чиято и да е юрисдикция, при която (по причина на националността, местонагождението на това лице и други подобни) излъчването или достъпът до уеб сайта на zigritti.com са забранени. Лицата, към които се прилага подобна забрана, не трябва да осъществяват достъп до уеб сайта на zigritti.com.

Компретентен надзорен орган

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) е независимият държавен орган, който осъществява защитата на лицата при обработването на техните лични данни и при осъществяването на достъпа до тези данни, както и контрола по спазването на Закона за защита на личните данни на територията на Република България. 

В случай на съмнение, че правата Ви, свързани със защитата на личните Ви данни, са нарушени, можете да подадете сигнал до КЗЛД на: 

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 

Електронна поща: kzld@cpdp.bg 

Интернет страница: www.cpdp.bg 

Телефон: 02 / 91-53-518 

Ако имате някакви въпроси относно нашите условия за ползване на уеб сайта, моля свържете се с нас чрез контактната форма или на посочените телефони.

Затвори
Вход